Kamus Jawa

KAMUS BASA JAWA – INDONESIA

Katrangan (Keterangan)

(ta) tembunga aran = kata benda

(tg) tembung ganti = kata ganti

(tk) tembung kriya = kata kerja

(tkr) tembung katrangan = kata keadaan

(tpw) tembung panguwuh = kata seru

(tpr) tembung pangarep = kata depan

(tpy) tembung panyambung = kata sambung

(ts) tembung sipat = kata sifat

(tsd) tembung sandhangan = kata sandang

(tw) tembung wilangan = kata bilangan

 

A

abab (ta) hawa mulut

abang (ts) merah

aba-aba (ta) aba-aba

abar (tk) menguap (zat cair)

abuh (ts) bengkak

abrit ; abrit (ts) merah

abyor (ts) bertebaran memenuhi (mis. bintang bertebaran memenuhi langit)

acung (tk) menunjuk ke atas/ unjuk jari

ada-ada (ta) inisiatif

adang (tk) menanak nasi

adas (ta) nama tanaman

adi (ts) bernilai tinggi; mempunyai kelebihan

adil (ts) adil

adhang (tk) menunggu di tempat yang akan dilewati

adhem (ts) dingin

adhep (tk) hadap

adhi (ta) adik

adoh (tkr) jauh

adol (tk) menjual

adu (tk) adu

adus (tk) mandi

agama (ta) besar; agung

agul-agul (ta) andalan; jagoan

agung (ta) api

agem (tk) pakai

ageman (ta) pakaian

ageng (ts) besar

agni (ta) api

aja (tpw) jangan

ajag (ta) anjing hutan

ajak (ts) ajak

ajang (ta) wadah

ajar (tk) ajar, belajar

ajeg (tkr) tetap

ajeng (tsb) akan

aji (ta) nilai; harga

ajur (ts) hancur

akas (tkr) alon

akas (ts) perai, keras (untuk nasi)

ala (ts) buruk

alangan (ta) halangan

alas (ta) hutan

alem (tk) puji

aleman (ts) manja

alesan (ta) alasan

aling-aling (tk) bersembunyi di balik

alis (ta) alis

alok (tk) berkata

alu (ta) antan

alum (ts) layu

alun-alun (ta) lapangan di tengah kota

alus (ts) halus

aluwung (tpb) lebih baik

ama (ta) hama

aman (ts) aman

amarga (tpy) karena

amargi; amargi (tpy) karena

amba (ts) lebar/luas

ambah (tk) jejak/jelajah/datangi

ambal (tk) ulang

ambar (tk) tersebar (untuk bau harum)

ambeg (ts) berwatak

ambèn (ta) balai-balai

ambèr (tkr) meluap (air)

ambet; ambet (ta) bau

amblas (tk) lenyap seketika

ables (tk) melesak

ambrol (tk) runtuh

ambruk (tk) tumbang/roboh

ambu (ta) bau

ambung (tk) cium

ambus (tk) endus

mbyar (tk) berserakan

ambyuk (tk) menjatuhkan diri

ambyur (tk) mencemplungkan diri ke dalam air

amèk (tk) mencari

amem (ts) melempem

amem (ts) sunyi

amis (ts) anyir

ampas (ta) ampas

ampek (tkr) sulit bernafas; sesak (untuk dada)

ampil; ampil (tk) pinjam

ampak-ampak (ta) kepulan debu

amping-amping (tk) berlindung di balik sesuatu

ampo (ta) nama jajanan terbuat dari tanah jenis tertentu

amrih (tpy) agar, supaya

anak (ta) anak

anda (ta) tangga

andaka (ta) banteng

andika (tg) anda

ancang-ancang (ta) persiapan, mengambil kuda-kuda

ancas (ta) tujuan

ancur (ta) air raksa

ancik (tk) menginjak

ancer-ancer (ta) prakiraan; ancar-ancar

andhap (ta) bagian bawah/rendah

andhang (ta) tangga kayu berkaki empat

andheng-andheng (ta) tahi lalat

andhong (ta) sejenis kereta kuda

andum (tk) berbagi

angen-angen (ta) pemikiran/ingatan

anget (ts) hangat

angga (ta) tubuh

anggak (ts) sombong

anggara (tg) selasa

anggarbini (tk, ts) hamil

anggep (tk) anggap

angger (tsb) asalkan

angger-angger (ta) peraturan

anggur (ta) anggur

anggon (tk) tempat

angin (ta) angin

angin-angin (tk) mencari udara

angkah (ta) maksud

angkara (ta) angkara

angker (ts) angker

angler (tkr) nyenyak

angluh (tkr) dengan penuh rasa tidak berdaya mengahadapi situasi yang ada

angon (tk) mengembala

angop (tk) menguap

angsal (tk) dapat

angslé (ta) nama minuman

angslup (tk) tenggelam

angur (tsb) masih lebih baik

angus (ta) angus

anjlok (tk) turun tiba-tiba

anjok (tpr) tiba di

anèh (ts, tkr) aneh

anèm (ts) muda

anom (ts) muda

antawecana (ta) Penggambaran sinopsis cerita, adegan, tokoh pagelaran wayangyang

disampaikan oleh dalang dengan cara dilagukan

antem (tk) pukul/hantam

anteng (tk,ts) tenang

antop (tk) bersendawa

antuk (tk) dapat

anyang (tk) tawar (harga)

anyang-anyangen (ts) merasa seperti ingin kencing

anyar (ts) baru

anyel (ts) jengkel

anyep (ts) tawar

anyep (ts) dingin (tubuh atau bagian tubuh)

anyes (ts) dingin (benda)

apa (tg) apa

apal (ts)) hafal

apem (ta) apam

apes (tk) sial

apek (ts) bau tidak sedap yang berasal dari barang usang atau kamar yang lama

tertutup

api-api (tk) pura-pura

apik (ts) baik

apu (ta) kapur sirih;

apura (ta) maaf

apus (ta) sejenis bambu

apus (tk) bohong

ara-ara (ta) padang

arah (ta) arah

aran (ta) nama

arang (tkr) jarang

arang-arang (ts) jarang

aren (ta) enau

areng (ta) arang

arep (tsb) hendak

arga (ta) gunung

ari (tg) adik

ari-ari (ta) tali pusat

aris (tkr) lugas

arit (ta) sabit

arsa (tkr) akan ; depan

arta (ta) uang

aruh-aruh (tk) menyapa

arus (ts) anyir

arwah (ta) arwah

asal (ta) asal

asat (ts) habis airnya (untuk sungai, danau, dsb.)

asah (tk) asah

asih (ta) kasih

asin (ts) asin

asrep; asrep (ts) dingin

asma (ta) nama

asmara (ta) asmara

asmarandana (tg) nama metrum macapat

asor (ts) nista

asor (tkr) kalah

asrep; asrep (ts) dingin

asri (ts) menyenangkan untuk dipandang

asta (ta) tangan

asta (tk) bawa

asu (ta) anjing

asung (tk) menghaturkan

asem (ta) asam (buah)

ati (ta) hati

ati-ati (tkr) hati-hati

atis (ts) dingin (untuk hawa, udara)

atos (ts) keras

atur (tk) atur

aturi (tk) beri; persilakan

atus (ts) tidak lagi mengandung air

awak (ta) badan, tubuh

awan (ta, tk) siang

awang (tk) berhitung tanpa alat bantu

awang-awang (ta) langit bebas

awas (ts) tajam (pengelihatan)

awas (tpw) awas

awèh (tk) beri

awèt (ts) tidak cepat rusak

awit (tpy) karena

awis ; awis (tkr) mahal

awis-awis; awis-awis (ts) jarang

awoh (tk) berbuah

awon awon (ts) jelek/buruk

awor (tk, tkt) bercampur dengan

awrat (tk) berat

awu (ta) abu

awur (tk) sebar

awur (tk, tkt) asal-asalan

awut (tk) membuat berantakan

ayahan (ta) kewajiban

ayam; ayam (ta) ayam

ayem (ts) tentram (hati)

ayo (tpw) ayo

ayom (tk) perlindungan

ayu (ts) cantik

aywa (tpw) jangan

 

 

B

bab (ta) bab, hal, mengenai

babad (ta) cerita sejarah

babagan (tsb) tentang

babak-bundhas (ts) babak-belur

babal (ta) putik buah nangka

babar (ts) menjadi banyak

babaran (tk) bersalin

babat (ta) bagian dalam usus sapi

babat (tk) tebang

babit (tk) mengayunkan benda dengan menahan ujungnya

babon (ta) induk ayam

babu (ta) perempuan pembantu

babut (ta) permadani

bacem (tk) peram; dimasak dengan bumbu tertentu

bacin (ts) bau bangkai

bacut (tk) lanjut

badan (ta) diri

badhé (tk) tebak

badhé; badhe (tsb) akan

badheg (ts) bau busuk

badhèk (ta) air tapai

badhug (ta) tembok rendah untuk meletakkan sesuatu

bagaskara (ta) matahari

bagus (ts) tampan

bahu (ta) 100 m2

bahu (ta) bahu; tenaga

bahureksa (ta) penguasa

bajang (ts) kerdil

bajing (ta) tupai

bajul (ta) buaya

bakal (ta) bahan pakaian

bakal (tsb) akan

bakar (tk) bakar

bakda (tkr) setelah

bakul (ta) pedagang

balang (tk) lempar

balé (ta) rumah/bangunan

balèn (tk) rujuk

bali (tk) pulang

balung (ta) tulang

banaspati (ta) hantu berbentuk api

bandar (ta) agen besar, cukong

bandar (ta) pelabuhan

bandhul (ta) bandul

banger (ts) bau busuk (misalnya dari air keruh)

banget (tkr) sangat

bangga (tk) meronta

bangir (ts) mancung

bangka (tk) mati (kasar)

bangké (ta) bangkai

bangkèkan (ta) pinggang

bangkèlan (ta) buntalan besar

bangku (ta) bangku

bangsa (ta) bangsa

banda (tk) mengikat kedua tangan ke belakang

bandayuda (tk) berperang

bandan (ta) tawanan

bandha (ta) harta

banon (ta) batu bata

bantah (ta) bantah

bantal (ta) bantal

bantala (ta) tanah

banting (tk) banting

banyak (ts) angsa

banyu (ta) air

bapa (tg) bapa/ayah

bapang (ta) parit/ genangan air

bar (tkr) selesai

barang (ta) barang

barang (ta) pertunjukan kesenian berkeliling

barat (ta) angin

barep (ts) sulung

barès (ts) terus terang

baris (tk) baris

baruna (tg) dewa lautan

barung (ts) besar; utama

baskara (ta) matahari

bata (ta) bata

batang (tk) tebak

bathang (ta) bangkai

bathara (tsd) sebutan untuk dewa

bathari (tsd) sebutan untuk dewi

bathok (ta) tempurung

bathuk (ta) dahi

bathi (ta) keuntungan

batih (ta) keluarga

baut (ts) pintar; trampil

bawa (ta) pembukaan gending

bawang (ta) bawang

bawang lanang (ta) bawang berumbi tunggal

bawèl (ts) nyinyir

bawéra (ts) subur (untuk lahan)

baya (ta) buaya

bayan (ta) petugas keamanan desa

bayar (tk) bayar

bayem (ta) bayam

bayèn (tk) melahirkan

bayi (ta) bayi

bayu (ta) angin

bebana (ta) permintaan sebagai syarat

bebandan (ta) tawanan

bebasan (tsb) seperti; layaknya

bebaya (ta) bahaya

bebayu (ta) otot

bebedhag (tk) berburu

bebucal; bebucal (tk) berhajat besar

bebudhen (ta) kepribadian

bebuwang (tk) berhajat besar

bebed (ta) kain panjang yang dipakai pria

bèbèk (ta) itik

bebrayan (tk) berkeluarga

bebungah (ta) hadiah

bebendhu (ta) hukuman

bedhigasan (ts) tingkahnya tidak karuan; tidak bisa diam

bengkok (ta) tanah yang hak garapnya diberikan kepada lurah sebagai bagian dari

fasilitas jabatan

becik (ts) baik

becus (ts) mampu

béda (ts) berbeda

béda (tk) goda

bedaya (ta) tarian sakral yang menjadi ciri khas keraton

bédhah (ts) terbuka paksa

bedhidhing (ta) udara dingin di musim kemarau

begawan (ta) pendeta

begundhal (ta) kaki-tangan

beja (ts) beruntung

bejat (ts) rusak

béka (tk) meronta

bekasakan (ta) hantu hutan

beksa (ta) tari

beksan (ta) tarian

belang (ta, ts) belang

belèk (tk) iris sepanjang garis tengah

bèlèk (ta) kotoran mata

belik (ta) sumber air

beling (ta) kaca

bena (ta, ts) banjir

bendara (ta) majikan

bendha (ta) nama pohon

bendhé (ta) gong kecil

bendhel (ta) ikatan

bendho (ta) alat pemotong (sejenis celurit)

bendhol (ta) bengkak

bener (tkr) benar

bengawan (ta) sungai

bengep (ts) sembab

bengi (ta) malam

benik (ta) kancing baju

bening (ts) jernih

benjut (ts) menjadi empuk karena tekanan/hantaman

beras (ta) beras

bèrèng (ta) luka di sudut bibir

berèt (ts) tergores

besar (ta) nama bulan dalam kalender jawa

bèsèr (ts) sebentar-sebentar kencing

besèt (ts) sayat

besmi (tk) bakar

besus (ts) pandai; trampil

bethèk (ta) pintu pagar

bekti (ta) bakti

beta (tk) bawa

betah (tkr) betah; enggan pergi

betah; betah (tk) butuh

beton (ta) biji nangka

beya (ta) biaya

binarung (tkr) seiring; diiringi

bingar (ts) ceria

binggel (ta) gelang kaki

bingget (ta) tanda dikulit akbiat jepitan atau lilitan yang ketat

biyèn (tkr) dahulu

blaka (tk) berterus terang

blalak-blalak (ts) membeliak; besar (untuk mata)

blanak (ta) jenis ikan

blatèr (ts) ramah; mudah bergaul

blarak (ta) daun kelapa kering

bledhèg (ta) guntur

bledhèh (tk) terbuka kancingnya (untuk baju)

blèdru (tkr) salah pilih/tertukar karena mirip

bléncong (ta) lampu minyak untuk penerangan dalam pagelaran wayang kulit

bléndrang (ta) sisa masakan bersantan yeng sudah dipanaskan berkali-kali

blereng (ts) tidak nampak jelas; kabur

blesek (tk) membenamkan ke dalam tumpukan

blirik (ts) berbintik kecil (mis. panci, ayam)

bloloken (tkr) silau

blondho (ta) endapan yang dihasilkan dalam pembuatan minyak kelapa

blorok (ts) bulunya berbintik hitam putih (untuk ayam betina)

bluluk (ta) buah kelapa yang masih sebesar telur

bocah (ta) anak

bodho (ts) bodoh

bodong (ts) pusar yang menonjol keluar

boga (ta) pangan

bojo (ta) suami/isteri

bokong (ta) pantat

bokor (ta) mangkuk besar

bolong (ts) berlubang

bolot (ta) daki

bonang (ta) alat musik pukul, bagian dari gamelan

bong (tk) bakar

bong (ta) makam Cina

bong (ta) tukang khitan

borok (ta) luka lama

boyong (tk) pindah

brabak (tk) berubah merah (wajah)

brahala (ta) raksasa sebesar gunung

brahmana (ta) pendeta

brambang (ta) bawang merah

bramantya (ts, ta) marah, kemarahan

brangasn (ts) mudah marah

branta (ta) asmara

brastha (tk) berantas

bréwok (ta) bercambang

brindhil (ts) habis jarena dicabuti

brodhol (ts) terlepas ikatannya

brudhul (tk) keluar berama-ramai/berbarengan

brobos (tk) masuk melalui celah atau kolong

brojol (tk) keluar sebelum waktunya; keluar dari bungkusan

brongkos (tg) nama masakan

brukut (ts) terbungkus rapat

brutu (ta) tunggir ayam

bubar (ts) bubar; selesai

bubul (ta) semacam bisul di telapak kaki

bubur (ta) bubur

bubut (tk) mencabuti

buda (tg) rabu

budeg (ts) tuli

budeng (tg) kera hitam

bujana (ta) hidangan

bujel (ts) tumpul

bulak (ts) pudar warnanya

bulak (ta) daerah terbuka/ padang

bulan (ta) bulan

bumbu (ta) bumbu; rempah-rempah

bumbung (ta) tempat berbentuk pipa besar atau terbuat dari bambu

bumpet (ts) tersumbat

bunder (ts) bundar

bundhas (ts) melecet (cedera)

bundhel (ts) ujungnya membulat

bundhet (ts) diberi ikatan mati pada ujungnya (mis. benang)

bung (ta) rebung

bungah (ts) gembira

bungkem (tk) diam; tidak mau mengatakan apa-apa

bungkik (ts) kerdil

bungkil (ta) ampas minyak kacang

bungkus (ta) bungkus

bungur (tg) nama tanaman

buntel (tk) bungkus

buntet (ts) buntu; tidak berongga

buntil (ta) masakan terbuat dari kelapa muda, ikan teri dan daun keladi sebagai pembungkus

buntu (ts) buntu

buntung (tsa) hilang/patah bagian ujungnya

burek (ts) legap

bureng (ts) tidak jelas terlihat

buri (tkr) belakang

burik (ts) bopeng

buru (tk) kejar

buruh (ta) bekerja untuk orang lain

busana (ta) pakaian

busana (tk) berpakaian

buthak (ts) botak

buthuk (ts) membusuk (untuk ikan)

buwang (tk) buang

buyut (ta) cicit

buyuten (ts) bagian tubuhnya bergerak-gerak tidak terkendali karena ketuaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

cabar (ts) kehilangan arti

cabé (ta) nama rempah untuk jamu

cacat (ts) cacat

cadhong (tk) menadahkan tangan

cagak (ta) tongkat/penyangga

cakepan (ta) lirik lagu

cakot (tk) gigit

cambah (ta) tauge

campur (tk) campur

candala (ts) jahat

candhik kala (ta) semburat merah di langit pada saat senja hari

candra (ta) bulan

candra (ta) kiasan

cantrik (tg) murid padepokan

candramawa (ta) kucing hitam

cangkem (ta) mulut

cangking (tk) jinjing

cangkir (ta) cangkir

cangklong (ta) pipa

cangklong (tk) menyandang di bahu (mis. tas)

cakra (ta) senjata dalam pewayangan; lingkaran

canthas (ts) bicaranya lantang (untuk wanita)

canthèl (ta) sejenis jagung

cantheng (ta) radang di jari, umumnya di ibu jari kaki akibat tertusuk kuku

canthing (ta) alat untuk membatik

canthol (tk) cantol

capil (ta) topi petani, bentuknya bulat berujung runcing

caping (ta) topi petani, bentuknya bulat berujung runcing

caplak (ta) penyakit kulit

caplok (tk) memasukkan semua ke dalam mulut

cara (ta) cara

caraka (ta) utusan

carang (ta) ranting

carita (ta) cerita

carup (tk) raup

cathèk (tk) gigit (anjing)

cathet (tk) catat

catur (ts) empat

caturan (tk) bercakap-cakap

cawang (ta) tanda V

cawet (ta) celana dalam

cawé-cawé (tk) turun tangan, ikut campur

cawis (tk) sedia

cawik (tk) cebok

cawuk (tk) mengambil dengan cara menyendokkan tangan

cecak (ta) cicak

cedhak (ts) dekat

cédhal (ts) cadel; tidak bisa mengucapkan bunyi tertentu dengan benar

cegat (tk) hadang

cèkèr (ta) kaki unggas

cekel (tk) pegang

celempung (ta) alat musik bagian dari gamelan

cekak (ts) tidak mencukupi; ukurannya tidak memadai; pendek sekali

cekakakan (tk) tertawa-tawa dengan keras

cekakik (ta) ampas kopi (sisa setelah diminum)

celak (ts) dekat

celak (ta) penegas garis tepi mata

celuk (tk) panggil

celak (ta) penegas garis tepi mata

cemani (ts) hitam

cemawis (ts) tersedia

cemeng (ta) hitam

cemèng (ta) anak kucing

cemèt (ts) pipih karena tertimpa/tertekan beban berat

cemplang (ts) tidak sedap/ kurang pas (mis. nada, rasa)

cemplung (tk) masuk (dalam cairan)

cendhak (ts) pendek

cengkir (ta) buah kelapa yang masih sebesar kepalan, belum berdaging buah

cepak (ts) tersedia, siap

cepak-cepak (tk) siap-siap

cepeng; cepeng ( (tk) pegang

ceplus (tk) gigit (untuk cabai)

cepuk (ta) wadah kecil, biasanya untuk menyimpan perhiasan

cerek (ta) tanda bunyi “re” pada aksara Jawa

cèrèt (ta) cerek

ceriwis (ts) banyak bicara

cetha (tkr) jelas

cethèk (tk) dangkal

céthok (ta) sendok semen

cethik (tk) menyalakan (api)

cethil (ts) pelit

cethot (tk) cubit besar

cicil (tk) angsur

cicip (tk) merasai

cidra (tk) tidak menepati janji

cidra (tk) curi; culik

cilaka (ts) celaka

cilik (ts) kecil

cingak (ts) terkejut karena heran

cluluk (tk) tiba-tiba berkata

clingus (ts) pemalu, tidak percaya diri

cluluk (tk) tiba-tiba berkata

cluthak (ts) suka mencuri makanan (untuk hewan, terutama kucing)

clomètan (tk) berteriak tak beraturan/bersahutan

climèn (tkr) kecil-kecilan

cocot (ta) mulut (kasar)

colong (tK) curi

colok (ta) penerangan/ obor

congor (ta) hidung binatang berkaki empat

conthèng (ta) coret silang

coplok (tkr) tanggal

copot (ta) tanggal/cabut

coro (ta) kecoa

cotho (ts) repot karena ditinggalkan; kehilangan andalan

crah (tkr) bercerai; saling bermusuhan

cubles (tk) menusuk dengan benda runcing

cubluk (ts) bodoh

cucuk (ta) paruh

cucakrawa (ta) nama burung

cungkup (ta) atap makam

culek (tk) mencolok mata

culik (tk) mengambil sebagian nasi yang sedang dimasak

culik (tk) culik

cunduk (ta) tusuk

cundrik (ta) keris kecil

cupet (ts) terbatas

cupu (ta) wadah kecil, biasanya untuk menyimpan perhiasan

curek (ta) kotoran telinga

cures (ts) habis/tertumpas

curut (ta) tikus bermoncong runcing

cuthik (ta) tongkat penunjuk/ potongan dahan

cuwa (ts) kecewa

cuwil (tk) mengambil sebagian kecil

cuwil (tkr) terkoyak/terpotong /pecah sedikit di bagian tepi

 

 

 

 

 

 

 

 

D

dadak (ta) harus, terpaksa

dadakan (tkr) tanpa rencana

dadakan (ta) pemicu timbulnya permasalahan

dadar (ta) makanan/ telor digoreng melebar tipis

dadèn-dadèn (ts) jadi-jadian

dhadhal (ts) runtuh terbawa arus air

dadi (ts) jadi

dados; dados (ts) jadi

dagang (tk) berdagang

dahana (ta) api

dahuru (ta) huru-hara

dahwèn (ta) suka mencerca

(ts) dalah (tpy) dan; bersama dengan

(ts) dalan (ta) jalan

(ts) dalem (ta) rumah

dalu; dalu (ta, tkr) malam

(ts) damar (ta) lak

damar (ta) pelita

damèn (ta) barang padi

dami (ta) jerami nangka

damu (tk) tiup

dandan (tk) bersolek/ merias diri

dandan-dandan (tk) memperbaiki bangunan (rumah dsb.)

dandang (ta) periuk nasi

dandos; dandos (tk) perbaiki

danawa raksasa

dara (ta) burung dara

dara (ts) betina muda (untuk ayam)

darbé (tk) milik, mempunyai

darma (ta) darma, kewajiban dalam hidup

dasa (tw) puluh

dawa (ts) panjang

dawet (ta) cendol

daya (ta) daya

daya-daya (tkr) bersegera

dédé (tkr) bukan

degan (ta) kelapa muda

deling (ta) bambu

demèk (tk) pegang

déné (tpy) sedangkan

dengkul (ta) lutut

désa (ta) desa

déwa (ta) dewa

dhadha mengakui kesalahan

dhadha (ta) dada

dhadhak (ta) getah

dhadhakmerak (ta) pemain dalam kesenian reog yang memakai hiasan bulu merak di kepalanya

dhadhu (ta) dadu

dhadhung (ta) tali

dhagelan (ta) lawak

dhangka (ta) tempat asal

dhalang (ta) dalang

dhawah; dhawah (tk) jatuh

dhawuh (ta; tk) ucapan; perintah; memerintahkan

dhayoh (ta) tamu

dhédhé (tkr) berjemur

dhèdhèl (ts) terlepas jahitannya

dhèdhès (ta) bau harum yang keluar dari tubuh musang

dhedhes (tk) mendesak seseorang dengan pertanyaan agar ybs mengaku/ membuka rahasia

dhemen (tk) suka

dhèmpèt (ts) melekat/rapat

dhèndhèng (ta) daging dikeringkan dengan bumbu tertentu

dhéwé (tkr) sendiri; sendirian

dhidhis (tk) mencari kutu di kepala sendiril

dhingklang (ts) pincang

dhingkluk (tk) tunduk/menghadak ke bawah

dhodhog (tk) ketuk pintu

dhodhos (tk) lubangi dari bawah

dhompol (tw) untaian dalam 1 tangkai (untuk buah)

dhondhong (ta) nama buah

dhongkol (ta) mantan pejabat

dhoyong (ts) miring

dhudha (ta) duda

dhupak (tk) tendang menggunakan tumit

dhuwit (ta) uang

dhuwur (ts) tinggi

dingklik (ta) bangku kecil

disik (tkr) terlebih dulu

dluwang (ta) kertas

dolan (tk) bertandang

dolanan (ta, tk) bermain, mainan, permainan

donga (ta) doa

dora (tkr) tidak terus terang

dosa (ta) dosa

drèngès (ta) bunga sirih

driji (ta) jari

dubang (ta) ludah merah/ ludah orang yang makan sirih

duduh (ta) kuah

duduh (tk) beritahu

dugang (tk) tendang dengan lutut

dulur (ta) saudara

dulit (tk) colek

dumuk (tk) sentuh

dumunung (tk) berada; bertempat

dunung (ta) tempat

duratmaka (ta) pencuri

duren (ta) durian

durung (tkr) belum

dustha (tk) curi

duwa (tk) tentang, lawan, tidak menyetujui

dwi (tw) dua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

éca; éca (ts) enak

édan (ts) gila

eden (tk) ejan

édhum (ts) terlindung dari sinar matahari

èdi (ts) indah

éka (tw) satu

elar (ta) bulu unggas

èlèk (ts)

éling (tk, ts) ingat, sadar

élok (tkr) aneh, ajaib

eluk (tk) tekuk

éman (tk) sayang kalau hilang atau rusak

embah (ta) nenek/kakek

embuh (tpw) entah

emoh (tk) tidak mau

emplok (tk) memasukkan ke mulut

empuk (ts) lembut

émut ; émut (tk) ingat

emut (tk) kulum

enak (ts) enak

èncèr (ts) cair

éndah (ts) indah

endas (ta) kepala binatang

éndha (tk) berkelit

éndhang (ta) gadis padepokan

éndhang (tk) jenguk

endi (tg) mana

endog (ta) telur

enek (ts) mual

enem (tw) enam

enep (tk) endap

ener (ta) arah

énggal (tkr) cepat

énggal (ts) baru

énggar (tk) hibur

énggok (tk) belok

enggon (ta) tempat

enjing; enjing (ta, tkr) pagi

entas (tk) angkat, ambil

enték (ts) habis

entén (tk) tunggu

entén-entén (ta) isi jajanan terbuat dari partan kelapa dimasak dengan gula merah

énthéng (ts) ringan

énthong (ta) sendok nasi

éntuk (tk) dapat, boleh

entup (ta) sengat

entut (ta) kentut

enyang tawar (harga)

epang (ta) dahan

erah (tk) ambil

éram (tk) heran

eri (ta) duri

esthi (tk) latih; pelajari

estu (tkr) sungguh, jadi

esuk (ta, tkr) pagi

éthok-éthok (tk) pura-pura

éwa (ts) kecewa

éwadéné (tpy) walaupun demikian

éwah (tk) ubah; berubah

éwuh (tk) rikuh; serba salah

éyang (ta) terlindung dari sinar matahari atau hujan

éyup (ts) terlindung dari sinar matahari atau hujan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

gada (ta) gada; senjata pemukul

gadhah (tk) mempunyai

gabah (ta) padi yang telah terlepas dari tangkainya

gagah (ts) gagah

gagak (ta) burung pemakan bangkai

gagang (ta) tangkai

gagas (tk) pikir

gagasan (ta) pemikiran

gagé (tkr) cepat

gajah (ta) gajah

gajih (ta) lemak jenuh

galak (ts) galak

galar (ta) batang bambu; alas kasur

galengan (ta) jalur pembatas petak sawah

galih (tk) merasakan dalam hati

gaman (ta) senjata

gambang (ta) alat musik pukul, bagian dari gamelan

gambar (ta) gambar

gambas (ta) petola

gambir (ta) buah pinang yang sudah diolah

gambir anom (ta) nama tarian ksatria

gambyong (ta) nama tarian untuk menyambut tamu

gamel (tg) tukang merawat kuda

gamelan (ta) alat musik Jawa

gampang senang/mudah

gampil (ts) gampang

gamping (ta) kapur tembok

ganda (ta) bau

gandarwa (ta) hantu besar hitam

gandheng (ts) gandeng

gandhes (ts) luwes

gandhol (tkr) bergantung pada sesuatu

gandhul (tkr) tergantung (untuk benda yang berat)

ganep (ts) gebap

gangsal (tw) lima

gangsar (tkr) lancar

ganjar (tk) ganjar

ganjaran (ta) hadiah

ganjil (ts) ganjil

gantung (tk) gantung

gaplek (ta) singkong yang dikeringkan

gapuk (ts) rapuh dimakan usia (untuk kayu)

gapyuk (tkr) tidak sengaja bertemu berhadapan

garan (ta) gagang

garing (ts) kering

garu (ta; tk) alat penggaruk tanah; menggaruk tanah

garudha (ta) garuda, nama burung dalam mitos Jawa

garwa (ta) suami/istri

gasik (tkr) awal

gatel (ts) gatal

gathot (ta) makanan dari gaplek

gawan (ta) bawaan

gawang-gawang (tk) terbayang

gawat (ts) gawat

gawé (tk) buat

gayuh (tk) capai

geber (tk) layar penutup panggung

gebug (tk, ta) hantam badan dengan benda keras; pemukul besar

gedhang (ta) pisang

gedhé (ts) besar

gegana (ta) angkasa

gegayuhan (ta) keinginan/cita-cita

geger (ta) punggung

gègèr (tkr) riuh

gegedhug (ta) pimpinan (untuk kelompok penjahat, pembuat onar)

gela (ts) kecewa

gelak (tk) percepat

gelang (ta) gelang

gelar (tk) bentang (tikar)

gelas (ta) gelas

gelem (tk) mau

gelis (tkr) cepat

gemak (ta) burung puyuh

gemang (tk) tidak mau

gembili (ta) sejenis ubi/talas

gemblak (ta) anak lelaki yang dijadikan kekasih seorang lelaki

gemblung (ts) tidak normal pikirannya

gembok (ta) gembok

gembor (ta) alat untuk menyiram tanaman

gemes (tk) gemas

gemlethak (ts) bergeletakan

gemlundung (tk) bergelundungan

gemuk (ta) lemak; pelumas

gemrégah (tk) bangkit seketika

gemrubug (tkr) menderu (suara angin)

gemrudug (tkr) pergi/datangnya dalam jumlah besar

genah (ts) jelas

gendèr (ta) nama alat musik pukul

gendhakan (ta) wanita simpanan

gendhèng (ts) atap seng

genthèng (ts) genteng

gendheng (ts) gila

gendhing (ta) musik Jawa

gendhuk (tg) panggilan untuk anak perempuan

gendruwo (ta) hantu besar hitam

gendul (ta) botol

geni (ta) api

gènjèr (ta) nama sayuran

genjot (tk) genjot

gèntèr (ta) galah

genthong (ta) tempayan

genuk (ta) tempayan kecil

gepuk (tk) pukul

geplak (ta) nama jajanan terbuat dari kelapa parut dan gula

gèpèng (ts) pipih

gerah (ts) sakit

gerang (ts) dewasa

gerèh (ta) ikan asin

gering (ts) sakit

germo (ta) mucikari

gero-gero (tk) menangis melolong-lolong

gèsèh (ts) berbeda; tidak pas

geseng (ts) hitam

getak (tk) hardik

getap (ts) cepat bertindak/bereaksi

getas (ts) retas; mudah patah

gèthèk (ta) rakit

gething (tk) benci

gethuk (ta) singkong rebus tumbuk

getih (ta) darah

getir (ts) rasa antara pahit menusuk

getun (ts) menyesal

gila (ts) jijik

gilig (ts) tidak pipih

ginanjar (tk) diberi hadiah/ganjaran

giris (ts) ngeri

githok (ta) belakang leher

glangsaran (tkr) jatuh terkapar

glathik (ta) burung gelatik

glenik (tk) bujuk

glethak (tk) terletak

glindhing (tk) menggelinding; bergulir

gludhug (ta) guruh

glundhung (tk) menggelinding; terguling

gobang (ta) uang logam

gocèk (tk) berpegang

godhag (ts) mampu berbuat

godhog (ts, tk) rebus

godhong (ta) daun

gombak (ta) surai kuda

gombal (ta) kain usang

gondhal-gandhul (ts) berayun-ayun (untuk benda yang tergantung)

gondhangen (ts) bengkak setelah dikhitan

gondhelan (tk) berpegang

gondhok (ta) bengkak pada kelenjar di leher

gondhol (tk) bawa lari/gonggong

gondhong (ta) bengkak pada leher

gosong (ts) hangus

gothot (ts) berotot

gotong (tk) angkat

gowang (ts) berlubang pada tepi (gigi, pisau)

grabah (ta) perlengkapan rumah dari tanah liat

gragal (ta) kerikil besar

gragapan (tkr) dalam keadaan belum sepenuhnya terjaga dari tidur

grahana (ta) gerhana

grana (ta) hidung

grapyak (ts) ramah

grenengan (tk) berbicara dengan suara rendah

grèsèk (tk) mencari di antara sisa-sisa

gringgingen (ts) kesemutan

gringsing (tg) jenis kain/tenunan

griya (ta) rumah

gruwung (ts) berlubang

grudhal (ta) kotoran gigi

gudig (ta) kudis

gudir (ta) agar-agar

gugah (tk) bangunkan

gugu (tk) percaya

gulu (ta) leher

gulung (tk) gulung

guling (ta) guling

gumpil (tk) runtuh (tanah)

gumuk (ta) bukit kecil

gumyak (kr)) ramai; ceria

gundhul (ts) tidak berambut

gundhul (ta) kepala

gurah (ta) nama tanaman

gurah (tk) membersihkan saluran pernafasan menggunakan getah tanaman gurah

gusah (tk) halau

guwa (ta) gua

guyon (tk) gurau

guyub (ts) rukun damai

gudheg (ta) masakan terbuat dari nangka muda

gori (ta) nangka muda

gogor (ta) anak harimau

gugur (tk) mati di medan perang

grudug (tk) pergi/ datang dalam jumlah besar

gya (tkr) segera

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

hastha (tw) delapan

hara (tpw) coba

hayo (tpw) hayo

 

I

 

iba (tsb) betapa

iberé (ta) terbang

ibu (ta) ibu

ical; ical (ts) hilang

idep (ta) bulu mata

ider (tk) berjualan berkeliling

idu (ta) ludah

idhep-idhep (tsb) sekalian; hitung-hitung

idhi (ta) izin

iga (ta) tulang belikat

iguh (ta) upaya; cara

ijir (tk) berhitung

ijem; ijem (ts) hijau

ijo (ts) hijau

ijol (tk) tukar

iket (ta) ikat kepala

iki (tg) ini

iku (tg) itu

iler (ta) air liur

iming-iming (ta) hadiah yang dijanjikan

ila-ila (ta) kepercayaan; pantangan

ilat (ta) lidah

iler (ta) liur

ili (ta) aliran (air, darah, dsb.)

imbal (tsb) berselang-seling; saling

imbu (tk) peram

imbuh (tk) tambah; bonus

impèn (ta) mimpi; impian

ina (ts) hina

ing (tpr) di

inger (tk) geser dengan sedikit mengubah arah

ingklik (ta) bunga singkong

ingklik (tkr) cepat-cepat berlalu; berjalan cepat

ingkung (ta) ayam panggang utuh

ingsun (tg) saya

ingu (tk) memelihara (hewan)

ingon-ingon (ta) hewan peliharaan

inuman (ta) minuman

iring (tk) iring

iringan (tkr) samping

ireng (ts) hitam

isep hisap

isih (tkr) masih

isin (ta, ts) malu

isis (ts) sejuk terkena semilir angin

iwak (ta) ikan

J

jabang (ta) bayi

jabel (tk) cabut kembali

jabut (tk) cabut

jadah (ta) nama jajanan dari ketan

jaé (ta) jahe

jaga (tk) jaga

jagabaya (ta) petugas keamanan desa

jagad (ta) dunia

jagal (ta) tukang potong hewan ternak

jagang (ta) penopang, standar

jail (ts) jahil

jajah (tk) menguasai wilayah negara lain

jajah (ts) telah bepergian ke berbagai pelosok

jajal (tk) coba

jajan (ta) makanan ringan

jaka (ts) jejaka

jala (ta) jala

jaladri (ta) lautan

jalak (ta) nama burung

jalaran (ta) penyebab

jaler; jaler (ts) laki-laki

jalma (ta) manusia

jalu (ta) taji

jaluk (tk) minta

jaman (ta) jaman

jamas (tk) keramas

jambak (tk) tarik rambut

jamban (ta) peturasan; kamar mandi

jambé (ta) pinang (tanaman)

jambul (ta) jambul

jamu (ta) obat tradisional jawa

jan (tpw) sungguh-sungguh

jangan (ta) sayur

jangar (ts) rasa sakit dan panas di kepala

jangga (ta) leher

janggel (ta) tongkol jagung

janggut (ta) dagu

jangka (ta) jangka; ramalan

jangkar (tk) memanggil nama, tanpa sebutan penghormatan

janma (ta) manusia

japa (ta) mantra

jarak (tk) cari perkara

jaran (ta) kuda

jarang (ta) air panas

jaré (tk) katanya

jarem (ts) tuam

jarik (ta) kain panjang

jarit (ta) kain panjang

jarké (tk) biarkan

jarwa (tk) cerita, terjemah

jatah (ta) jatah

jathilan(ta) tarian kuda kepang

jatukrama(ta) jodoh

jawa (ta) jawa

jawa (ts) bertanggung jawab; tahu kewajibannya

jawah; jawah (tk,ta) hujan

jawat (tk) ganggu, godha (antara pria dan wanita)

jawata (ta) dewa

jawi (ta) jawa

jawil (tk) senggol

jaya (ts) jaya

jèbèng (ta) panggilan untuk bayi

jegog (tk) salak (anjing)

jegur (tk) terjun ke dalam air

jejeg (tk) tendang

jejeg (ts) tegak

jejer (ta) adegan dalam pagelaran wayang yang menggambarkan ertemuan raja,

para punggawa serta keluarga istana

jèjèr (ts) bersanding, bersebelahan

jejuluk panggilan, sebutan

jelih (tk) teriak

jembar (ts) luas

jembrak (ts) rambut yang gondrong dan berdiri

jèmbrèng (tk) buka lebar (untuk kain, kertas, dsb.)

jembut (ta) rambut kemaluan

jempalik (tk) terguling ke arah berlawanan

jempol (ta) ibu jari

jemuwah (ta) jumat

jenang (ta) bubur halus

jenar (ts) merah; kuning emas

jenaté (ts) Al,arhum

jené (ta) kuning

jeneng (ta) nama

enggèlèk (tkr) bangkit secara tiba-tiba

jenggong (tk) salak (anjing)

jengkar (tk) pindah, meninggalkan tempat

jèngkèl (ta) jengkel

jengking (tk) tungging

jengkol (ta) jering

jenthik (ta) kelingking

jepit (tk) jepit

jeplak (tk) membuka dengan cepat

jeram (ta) jeruk

jèrèng (ts) juling

jerit (tk) jerit

jero (ts) dalam

jerohan (ta) isi perut

jeruk (ta) limau

jethungan (tk) petak umpet

jèwèr (tk) ditarik telinganya

jimat (ta) jimat

jirih (ts) penakut

jiwa (ta) jiwa

jiwit (tk) cubit

jlèntrèh (tk) jelaskan

jodho (ta) jodoh

jojoh (tk) cucuk dengan benda tajam

jomplang (ts) tidak setimbang

jorok (tk) dorong sampai jatuh

jothak (tk) seteru

juju (tk) suap langsung ke dalam paruh

jujug (tk) langsung menuju

jujul (ta) kembalian

jujur (ts) lurus

jujur (ts) jujur

julungpujut (tg) nama wuku dalam penanggalan jawa

julungwangi (tg) nama wuku dalam penanggalan jawa

jumadilakir (tg) nama bulan dalam penanggalan jawa

jumadilawal (tg) nama bulan dalam penanggalan jawa

jumantara (ta) angkasa

jumawa (ts) angkuh

jumbuh (ts) bertemu, cocok (untuk pendapat, pemikiran)

jumpalitan (tk) berguling-guling (koprol)

jungkat (ta) sisir

jupuk (tk) ambil

juragan (ta) majikan

juwèh (ts) suka memberikan komentar tentang urusan orang lain

juragan (ta) majikan

K

Kabeh semua

Kacu sapu tangan

Kacuk kemaluan laki laki

Kacung pelayan

Kademen kedinginan

Kadingaren tumben

Kadipaten kadipaten

Kadohan kejauhan

Kakehan kebanyakan

Kambil kelapa

Kampleng pukul

Kampul2 mengambang

Kampung kampung

Kana sana

Kanca teman/kawan

Kanda bilang/mengatakan

Kandang kandang

Kapok kapok /tidak mau mengulangi

Kapuk kapas

Kasep terlambat

Kasur kasur

Kathok celana

Kawat kawat

Kebak penuh

Kemu kumur

Kecelek tertipu/terlambat tidak mendapatkan apa apa

Kecik biji

Kemaki belagu ( laki-laki )

Kemayu genit ( perempuan)

Kembang bunga

Kembar kembar

Kembung kembung

Kemingkel terbahak

Kena kena

Kene sini

Kenceng banter

Kendel berani

Kendi kendi

Kendil periuk nasi dari tanah

Kendo longgar/kurang kuat/rapat

Kerdus kardus

Kethak jitak

Kenthir gila

Kenthongan kentongan

Keplok tepuk tangan

Kere kere/gembel

Kerek kerek

Keri ketinggalan

Keselak tersedak

Kikir kikir

Kisruh kisruh

Kiwa kiri

Klambi baju kemeja

Klapa kelapa

Klebu masuk

Klebon kemasukan

Klilip kelilipan

Kluwih nangka sayur

Kobong terbakar

Kodok katak

Kocak kocak

Kolak kolak

Konangan ketahuan

Kondang terkenal

Koplok pukul

Kopong tidak ada isinya, kosong

Kosok Balen sebaliknya

Kosokan gosokan

Kothak kotak

Krama bahasa jawa halus, kawin

Kramas keramas

Kramat keramat

Kucing kucing

Kudu harus

Kudung kerudung

Kulit kulit

Kulu tetelan

Kumat kambuh

Kumu kumur

Kuna kuno

Kura kura-kura

Kutha kota

Kuwat kuat

Kuwi itu

 

 

L

 

Labuh berlabuh

Ladrang istilah dalam seni karawitan

Laku perjalanan hidup/cobaan yang harus dilalui

Lalen pelupa/gampang lupa

Laler Lalat

Lali lupa

Lambaran dasar/alas

Lambe bibir

Lamur kabur (pandangan)

Lanang laki-laki

Lancang lancang

Landep tajam

Lapangan tanah lapangan/lapangan sepak bola

Lara sakit

Laras laras

Laris laris

Latar halaman

Lawa kelelawar

Legi manis

Lelakon cerita hidup

Lelayu berita kematian

Lemah tanah

Lemes lemas

Lempung tanah liat

Lemu gemuk

Lemut nyamuk

Lenga minyak

Lengen lengan

Lenggah duduk

Lesehan lesehan

Lesus angin lesus

Lima lima

Limpung ubi goring

Lindu gempa bumi

Linggih duduk

Lintang bintang

Lintu tukar

Lirih pelan

Liya lain

Liyane yang lain

Lobok kebesaran/kegedean

Loji rumah besar bertingkat

Loma murah hati/dermawan

Lombok cabe/lombok

Londo belanda/orang barat

Lor utara

Loro dua

Luber meluber

Lugu lucu

Lumantar melalui sesuatu

Lumrah wajar

Lunga pergi

Lungguh duduk

Lurah lurah

Luwe lapar

Luwih lebih

O

obah (tk) bergerak

obong (tk) bakar

obor (ta) obor

obok-obok (tk) aduk-aduk menggunakan tangan ( biasanya ke air )

oceh (tk) cakap

ogak (ts) goyang (untuk gigi)

ombak (ta) ombak

ombe (tk) minum

omben-omben (ta) minuman

omber (ts) luas

ombyok (tw) ikatan besar (untuk sayuran, buah- buahan, dsb.)

omong (tk) cakap

ompol (ta) air kencing yang dikeluarkan dalam tidur

opak (ta) kerupuk dari umbi-umbian

ora (tkr) tidak

orak-arik (ta) masakan dari telur

orat-arit (tk) berantakan

osik (ta) gerak

owah (ts) gila

owah (tk, ts) berubah

oyok (tk) rebut

oyot (ta) akar

U

ubarampé (ta) perlengkapan

ucek (tk) gosok-gosokkan (mata, cucian)

uceng (ta) jenis ikan sungai

udakara (tpy) kira-kira, kurang lebih

ucul (tk, ts) terlepas

udal-udal (tk) membongkar

udan (ta) hujan

udani (tk) telanjangi

udel (ta) pusar

udheng (ta) ikat kepala

udi (tk) ajar; pelajari

udud (ta; tk) rokok; merokok

udun (ta) bisul

udur (tk) berdebat

uga (tkr) juga

ugal-ugalan (tkr) bertindak tanpa mengindahkan aturan

ugel-ugel (ta) pergelangan tangan

uger-uger(ta) kusen

uget-uget (ta) larva

ugi (tkr) juga

ugungan (ts) senang dipuji

uja (tk) penuhi segala keinginan

ujar (ta) perkataan

ujub (tk) laksanakan

ujur (ta) membujur

ukara (ta) kalimat

ukir (tk) ukir

ula (ta) ular

ular-ular (ta) petuah

ulem (tk) undang

uleng-ulengan

uler (ta) ulat

ules (ta) warna (untuk binatang)

ulet (ts) liat

ulu (tk) telan

ulung (tk) serah

uman (tk) kebagian

umbar (tk) biarkan/ lepaskan

umbel (ta) ingus

umbul (ta) gambar

umbul (ta) mata air

umbul-umbul (ta) bendera

umek (ts) tidak bisa diam

umik-umik (tk) komat-kamit

umob (ts) didih

umpak (ta) alas tiang

umplung (ta) kaleng

umum (tk) umum

umur (ta) umur

umyek (tk) sibuk sendiri

undamana (tk) maki-maki

undang (tk) panggil

under (tkr) pusat, inti

undha (tk) terbangkan (untuk layang-layang)

undha-undhi (tks) sama saja, selisih usianya sedikit

undhuh (tk) petik/tuai

undur (tk) gerak ke belakang

undur-undur (ta) nama serangga

uni (ta) bunyi, suara

unjuk (tk) geser naik

unjuk (tk) minum

unta (ta) onta

untab (tk) temani saat-saat keberangkatan

untal (tk) telan semuanya

untel-untel (tk)

unthuk (ta) busa

unting (tk) ikat segepok

untir (tk) pelintir

untu (ta) gigi

untup-untup (tk) muncul sedikit

upama (tpy) umpama

upaya (ta) upaya

ura-ura (tk) bernyanyi

urik (ts) curang

urip (tk,ts) hidup

usada (ta) obat

usir (tk) usir

usus (ta) usus

usus-usus (ta) tali kolor

utang (ta) hutang

uwa (tg) sebutan untuk kakak ayah/ibu

uwal (tkr) terlepas dari ikatan (untuk manusia)

uwan (ta) uban

uwang (ta) rahang bawah

uwi (ta) talas

uyuh air seni

uyup hirup (untuk cairan, mis. kuah sayur)

 

 

W

waca (tk) baca

wacana (ta) wacana, diskursus

wadal (ta) tumbal

wadanan (ta) julukan

wadas (ta) cadas

wadat (tkr) tidak menikah

wadhag (ta) jasmani

wadhah (ta) tempat

wadhang (ts) masakan kemarin (untuk nasi)

wadhuk (ta) bendungan

wadhuk (ta) perut

wadi (ta) rahasia

wadon (ts) perempuan

wadul (tk) mengadu

wagé (tg) nama pasaran

wagu (ts) janggal

waja (ta) gigi

waja (ta) baja

wajan (ta) kuali

wajik (ta) nama jajanan terbuat dari ketan

wajik (ts) jajaran genjang

walanda (tg) belanda

walandi (tg) belalang

walang (ta) belalang

walèh (tkr) bosan

wales (tk) balas

walesan (ta) gagang pancing

wali (ta) wali

walik (ta) balik

waluh (ta) labu

waluya (ts) sehat

wana (ta) hutan

wanara (ta) kera

wanadri (ta) hutan rimba

wanci (ta) waktu

wanda (ta) suku kata

wanda (ta) badan

wandé; wandé (ta) warung

wandu (ts) banci

wangi (ts) harum

wangsit (ta) wahyu

wangun (ta) bentuk

wangwung (ta) kumbang

wani (ts) berani

wanita (ta) wanita

wanodya (ta) wanita

wanti-wanti (tk) berpesan dengan sangat

wanuh (tk) tahu, kenal

waos (ta) gigi

waos (tk) baca

wara-wara (ta) pengumuman

warah (tk) tunjuk/ajar

warak (ta) badak

warangan (ta) racun (biasanya dipakai untuk melumuri keris)

waranggana (ta) penyanyi (dengan iringan gamelan)

warangka (ta) kerangka, sarung keris

waras (ts) sehat

wareg (ts) kenyang

warèng (tg) keturunan ke 5

warga (ta) warga

wargi; wargi (ta) warga

warih (ta) banyu

waris (ta) waris

waringuten (tkr) kewalahan

warna (ta) warna

warok (ta) orang berilmu (daerah Madiun, Ponorogo, Tenggalek dan sekitarnya)

warsa (ta) tahun

warta (ta) berita

warung (ta) warung

wasis (ta) pandai

waskitha (ts) waspada

waspa (ta) air mata

waspada (ts) waspada

wastani (tk) kira, sangka; namakan, sebut

wastra (ta) laut

watak (ta) watak

watara (tkr) kira-kira

watek (ta) watak

wates (ta) batas

waton (tkr) asal-asalan; asalkan

watu (ta) batu

wau (tg) tadi

wawacan (ta) bacaan

wawansabda (tk) bercakap-cakap

wawas (tk) pikir, timbang

wawasan (ta) pikiran, pertimbangan

wayah (ta) masa/waktu

wayah (ta) cucu

wayang (ta) wayang

wayu (ts) basi

wayuh (tk) diduakan (oleh suami)

wé (ta) air

wédang (ta) minuman hangat

wédang (ta) air matang

wedhak (ta) bedak

wedhar (tk) urai, bahas

wedhi (ta) pasir

wedi (ts) takut

wedhon (t hantu sawah

wédhok (ts) perempuan

wedus (ta) kambing

wegah (ts) enggan

wekas (ta) pesan

wekasan (ta) akhir

wekdal; wekdal (ta) waktu

wektu (ta) waktu

welas (ta, tk) rasa kasihan; merasa kasihan

welèh (tk) balasan setimpal

weling (ta) ular belang

weling (ta) pesan

wenang (ts) berwenang, berhak

wengku (tk) memangku, menikahi (pria menikahi wanita)

wening (ts) bening

wengi (tkr, tkr) malam

wentis (ta) betis

werdi (ta) arti

werna (ta) warna, jenis

weruh (tk) nampak, tahu

wesi (ta) besi

wèt (ta) hukum

wetah ; wetah (ts) utuh

wétan (tg) timur

weteng (ta) perut

weton (ta) hari kelahiran

wetu (tk) keluar

wewaler (ta) pantangan

wéwé (ta) hantu perempuan

wèwèh (tk) memberi

wewengkon (ta) daerah kekuasaan, wilayah

widada (ts) selamat

widadara/i (ta) bidadari laki-laki/perempuan

wigati (ts) penting

wiji (ta) biji; benih

wijik (tk) mencuci tangan

wilang (tk) hitung

wilangan (ta) bilangan

wilujeng (tkr) selamat

winarah (tk) terjadi

wingènané (tg) dua hari yang lalu

wingi (tg) kemarin

wingit (ts) angker

wingking; wingking (tkr) belakang

winengku (tk) disunting; diperistri

winisuda (tk) diwisuda

winih (ta) benih

wirama (ta) irama

wirang (ts) malu

wirid (ta) kata atau kalimat pujian kepada Allah yang dibaca berulang-ulang

wiridan (ta) pembacaan wirid

wiring galih (ta) hitam (ayam jago)

wiron (ta) bagian dari kain panjang yang dilipat memanjang bersusun yang akan

diletakkan di bagian terluar di depan pada saat kain panjang dikenakan

wiru (tk) melipat bagian tepi kain panjang menjadi lipatan-lipatan kecil

memanjang bersusun

wis (tkr) sudah

wisa (ta) bisa, racun

wisik (ta) bisikan, wahyu

wisma (ta) rumah

wisuh (tk) basuh tangan/kaki

wisuda (tk) wisuda

wit (ta) pohon

witikna (tpy) salah sendiri; mengapa pula

wiwit (tk) mulai

wondéné (tpy) sedangkan

wong (ta) orang

wos (ta) arti

wos; wos (ta) beras

wot (ta) jembatan

wrangka (ta) sarung keris

wré (ta) kera

wréda (ta) yua

wucal; wucal ajar

wuda (tkr) telanjang

wudhar (tk) terurai

wudun (ta) bisul

wukir (ta) gunung

wulang ajar

wulu (ta) bulu

wulung (ta) elang

wulung (ts) ungu tua

wungkuk (ts) bongkok

wungu (ts) ungu

wungu: wungu (tk) bangun

wuninga (ts) tahu

wuri (tkr) belakang

wuruk (tk) tunjuk/ajar

wurung (tkr) batal

wus (tkr) sudah

wusana akhir, kejadian

wuta (ts) buta

wutah (tk) tumpah

wutuh (ts) utuh

wuwung (ta) bubungan atap

wuwuh (tk) tambah

wuwus (ta) bicara, kata-kata

wuyung (ts) kasmaran

 

 

 

Y

yasa (tk) membuat

yamadipati (tg) dewa kematian

yayah (ta) ayah

yuyu (ta) kepiting sungai

yayi (tg) adik

yèn (tpy) bila, jika

yuta (tw) juta

yuswa (ta) umur

yekti (ts) sungguh; benar

yuwana (ts) selamat

yaksa (ta) raksasa

yatra (ta) uang

 

Laman: 1 2

Telah Terbit on 14 November 2008 at 01:15  Comments (17)  

The URI to TrackBack this entry is: https://adbmcadangan.wordpress.com/kamus-istilah-jawa/trackback/

RSS feed for comments on this post.

17 KomentarTinggalkan komentar

 1. matur nuwun ki Gedhe…..sdh semakin familiar dgn teka teki dan sasmita nya

 2. UCENG nek ga salah juga dipakai utk sumbu mercon

 3. Keterangan / terjemahan atas kata-kata berikut mungkin bermanfaat dalam mengikuti cerita ADBM, karena dalam dua kamus di atas ternyata tidak ada (sekilas saja saya nyarinya). Mohon koreksinya kalo ada yang salah.

  Kita mulai dengan bagian-bagian rumah.

  Regol : gapura, pintu gerbang. bisa berpintu, bisa juga tidak. terdapat di depan rumah (pintu pagar) atau perbatasan / jalan masuk suatu daerah.
  Pendhapa : bagian rumah yang paling depan, tidak berdinding atau berdinding rendah.
  Pringgitan : (=rumah dalam) bagian dalam suatu rumah setelah pringgitan, berdinding penuh.
  Sentong : kamar di sisi belakang pringgitan. rumah tradisional jawa hanya mempunyai 3 sentong / kamar yang berjajar.
  Gandhok : paviliun. kamar(-kamar) yang berada di sebelah kanan dan kiri rumah utama, terpisah dari rumah utama.
  Longkangan : jalan atau tempat untuk jalan yang berada di antara rumah utama dan gandhok.
  Pintu Butulan : pintu samping rumah yang langsung masuk pringgitan.

  Jadi kalo seseorang masuk dari jalan depan rumah, urut-urutan yang dia lalui lurus dari depan ke belakang adalah :
  – regol
  – halaman depan
  – pendhapa
  – pringgitan
  – sentong

  kemudian kalo ke samping akan ke :
  – gandhok
  – dapur
  – sumur & kamar mandi (pakiwan)

  ke belakang lagi :
  – halaman belakang

  demikian kira-kira gambaran rumah jawa tempo doeloe.

  nuwun.
  dk

 4. Berikut saya tambahin arti kata-kata yang sering digunakan di ADBM.

  Sebelumnya harap diketahui bahwasanya arti kata yang saya tulis ini adalah semata2 berdasarkan apa yang saya tahu, alias tidak berdasarkan kamus karena kebetulan saya agak males mbukak2 kamus. Jadi kalo ada kadang cantrik yang mau mbukak kamus dan menemukan kesalahan pada tulisan saya, mohon bisanya tulisan saya dikoreksi.

  Juga, kata2 yang saya terjemahkan hanya yang sering digunakan di ADBM sampai jilid 88 karena jilid 89 dst dikunci sama Ki GD dan saya itu kok ya males untuk nyari2 kuncinya. Mbok ya diparingi kuncinya Ki GD.

  Di bawah ini yang berhubungan dengan senjata :

  1. Keris

  Senjata yang paling umum di Jawa. Bentuknya ya seperti yang terlihat jaman sekarang kalo ada yang pakai pakaian adat Jawa waktu pernikahan dll itu.

  Keris terdiri dari 2 bagian ;
  a. Bilah keris
  b. Sarung (bhs Jawa : warangka)
  dimana masing2nya masih mempunyai bagian2 lagi yang detail.

  Cara mengenakan keris ada 3 macam :
  a. Disengkelat : dikenakan di belakang (punggung) seperti yang umum terlihat saat ini. Ini adalah cara mengenakan keris sehari2 yang paling umum.
  b. Dicothe : dikenakan di samping kiri atau kanan (pinggang). Ini juga umum sehari2.
  c. Dianggar : dikenakan di depan (seperti yang ada di gamabr P. Diponegoro atau Jend. Sudirman). Cara ini dipakai ketika sedang dalam perang atau berkelahi sehingga kerisnya mudah untuk dicabut.

  Keris pada umumnya diberi warangan (dengan bahan utama arsenikum) sehingga semua keris biasanya beracun. Pemberian warangan ini selalu diperbaharui setiap tahun yaitu pada bulan Sura / Muharam yang disebut keris tsb “diadusi” (adus = mandi) atau “jamasan” (jamas = keramas).

  Keris meskipun merupakan senjata tetapi juga merupakan kelengkapan pakaian, sehingga apabila seseorang dalam keadaan resmi dan harus berpakain resmi (walaupun sekedar menerima tamu di rumah) maka dia harus mengenakan keris. Bahkan dalam keadaan resmi itu (di kraton sekalipun) seseorang mungkin saja tidak memakai baju (atau bajunya tidak dipakai) tetapi dia harus mengenakan keris.

  Keris juga merupakan salah satu kelengkapan seorang pria, sehingga setiap pria pasti mempunyai keris dan belum lengkap sebagai pria kalo belum memiliki keris. Oleh karena itu keris bisa dianggap mewakili pemiliknya. Maka ada kasus2 tertentu dimana keris mewakili pemiliknya yang tidak bisa hadir, umpama : pengantin pria berhalangan hadir (tetapi sekarang kalo pengantin pria berhalangan hadir, ya diwakili oleh keris apapun bahkan keris sewaan).

  2. Patrem.

  Sejenis keris tapi dengan ukuran lebih kecil. Kalo sarung keris ada “sayap”nya, maka sarung patrem tidak ada “sayap”nya.

  Patrem biasanya dipakai oleh perempuan.

  3. Cundrik

  Sejenis keris juga tetapi lebih kecil daripada patrem sehingga bisa disembunyikan (dan memang pemakaiannya biasanya tersembunyi)

  4. Panah

  Panah seperti yang lazim kita lihat.

  Panah terdiri dari 2 bagian :
  a. Anak panah.
  Ujung akan panah yang runcing disebut “bedhor”. Umumnya bedhor ini bentuknya hanya runcing begitu saja (bisa bulat atau pipih), tetapi untuk panah pusaka bedhor ini bisa berbentuk macem2, ada yang bulat bergerigi (cakra), ada bentuk burung (arda dadali), ada yang berujung dua, dll.
  Tempat untuk menaruh beberapa anak panah pada waktu dibawa disebut “endhong”

  b. Busur (bhs Jawa : gandhewa atau langkap), seperti umumnya busur2 yang lain.

  Panah selain sebagai senjata, ada pula yang digunakan sebagai isyarat (umunya untuk orang lain yang berjauhan tempatnya), yaitu :
  a. Panah api, yaitu ujung anak panah diberi semacam sumbu dan dinyalakan sesaat sebelum dilepaskan.
  b. Panah sendaren, di ujung anak panah diberi semacam peluit yang akan berbunyi apabila bergesekan dengan udara.

  5. Tombak

  Tombak adalah senjata panjang kira2 2-3 m. Terdiri dari 2 bagian :
  a. Mata tombak, bisanya sama dengan bilah keris (baik jenis maupun sifatnya, sehingga mata tombak juga beracun)
  b. Pegangan tombak (bhs Jawa = landheyan) terbuat dari kayu.

  Tombak pendek adalah tombak yang landheyannya pendek 0.5-1 m.

  Apabila mata tombak tsb berujung 2 (seperti bulan sabit) maka disebut “Canggah” atau “Dwisula”.
  Apabila mata tombak berujung 3 berjajar, maka disebut “Trisula”.

  6. Pedang

  Pedang seperti yang umum kita ketahui. Mata pedang adalah tajam di kedua sisinya, biasanya tanpa warangan sehingga tidak beracun dan oleh karena itu warnanya mengkilap.

  7. Gada

  Senjata pemukul. Mempunyai pegangan / tangkai sebatas cukup untuk pegangan saja. Di atas pegangan sudah merupakan badan gada itu sendiri, bulat makin ke ujung makin membesar.

  Kalo ada yang pernah berkunjung ke keraton dan melihat ada patunmg raksasa di depan pintu gerbang sambil membawa senjata pemukul, ya senjata itulah gada.

  8. Bindi

  Semacam gada, tetapi lebih kecil. Badan bindinya (yang untuk memukul) secara umum adalah bundar seperti bola. Tangkainya justru panjang.

  Sekian dulu, kalo ada tambahan nati ditambahkan kemudian.

  Nuwun,
  ~dk~

 5. Tambahan untuk senjata :

  9. Nanggala

  Secara umum bentuknya bulat segenggaman tangan, panjang +/- 1m, runcing di kedua ujungnya, dipegang di tengah2nya. Variasinya bisa di bentuknya yg tidak melulu lurus atau ujungnya yg diberi ukiran atau tempat pegangannya diukir. Terbuat dari kayu.

  Dalam cerita pewayangan, nenggala ini adalah senjata Prabu Baladewa.

  Nuwun,
  ~dk~

 6. Tambahan perbendaharaan kata, sekarang mengenai panggilan.

  1. Bapak / bapa : panggilan anak kepada orangtua laki-laki (ayah). Beda dengan saat ini, panggilan “bapak” pada jaman dulu khusus hanya kepada orangtua (benar2 orangtua [father]).

  2. Ibu : sama dengan “bapak” tetapi kepada orangtua perempuan (mother).

  3. Kakang : aslinya artinya adalah “kakak” baik laki2 maupun perempuan (kakak laki2 : kakangmas; kakak perempuan : kakangmbok). Dalam prakteknya “kakang” adalah panggilan seseorang kepada kakak laki2, baik kandung maupun yang dianggap / diposisikan sebagai kakak laki2.

  4. Mbak / Mbakyu : panggilan seseorang kepada kakak perempuan, baik kandung maupun yang dianggap / diposisikan sebagai kakak perempuan.

  5. Adi (Adhi) : aslinya artinya adalah “adik” baik laki2 maupun perempuan (adiklaki2 : adhimas; adik perempuan : adhiajeng). Dalam prakteknya “adi” adalah panggilan seseorang kepada adik laki2, baik kandung maupun yang dianggap / diposisikan sebagai adik laki2.

  6. Diajeng / Jeng (e dibaca spt gelas) : panggilan seseorang kepada adik perempuan, baik kandung maupun yang dianggap / diposisikan sebagai adik perempuan.

  7. Paman : panggilan kepada saudara (aslinya adalah adik, tapi dalam praktek bisa kakak maupun adik) laki2 ayah atau ibu. Juga panggilan kepada seorang laki2 seusia ayah baik dikenal maupun tidak dikenal sebagai penghormatan / sopan-santun.

  8. Bibi : panggilan kepada saudara (aslinya adalah adik, tapi dalam praktek bisa kakak maupun adik) perempuan ayah atau ibu. Juga panggilan kepada seorang perempuan seusia ibu baik dikenal maupun tidak dikenal sebagai penghormatan / sopan-santun.

  9. Uwa / Siwa : panggilan kepada kakak laki2 dari ayah atau ibu.

  Saya belum menemukan pasangan dari “uwa” ini (kakak perempuan)

  10. Angger / Ngger (e dibaca spt besok) : panggilan kepada anak atau orang lain yang seusia anak (remaja / dewasa) sebagai bentuk kasih sayang.

  11. Ki Sanak : panggilan orang tua kepada orang tua lain (seusia) yang belum dikenal.

  12. Jebeng (e pertama dibaca spt gelas, e kedua spt besok) : artinya sama dengan “angger”, merupakan panggilan khusus kepada Sutawijaya oleh orang2 terdekatnya.

  13. Kanjeng / Kangjeng (e dibaca spt gelas) : panggilan kepada orang yang sangat dihormati, diikuti oleh jabatan (bukan nama). Kadang2 juga kepada benda yang dikeramatkan. Contoh : Kanjeng Sultan, Kanjeng Adipati, Kanjeng Bupati (dibawah Bupati tidak ada yang disebut dengan Kanjeng), Kanjeng Kiai Pleret, Kanjeng Kiai Mendung, dll.

  Nuwun,
  ~dk~

 7. Rinding sejenis alat musik yang suaranya terbentuk dari getaran dan udara yang ditiupkan melalui mulut. Rinding ini merupakan salah satu senjata dari glagah putih (kemenakan Agung Sedayu)

  • maaf mas sekedar mengingatkan glagah putih itu sepupu agung sedayu, bukan kemenakan.

 8. Kalo di kraton jenis / macam pakaian Jawa ada banyak tergantung pemakainya (santana/keluarga raja, abdi raja, dewasa, anak2, dll) dan untuk acara apa (sehari2, menghadap raja, upacara2 [grebeg, sawalan, pernikahan, khitanan, dll]).

  Berikut saya coba menjelaskan cara berpakaian sehari2 bukan di kraton. Kalo ada yang salah mohon koreksinya.

  Pakaian Pria

  Secara garis besar ada 3 bagian utama, yaitu :

  1. Ikat kepala (Jawa : iket, dhestar)

  Bentuknya (setelah dipasang di kepala) seperti blangkon yogya yang kita kenal sekarang. Bedanya, kalo blangkon sudah jadi tinggal pakai saja seperti topi, kalo ikat kepala bentuknya lembaran kain segitiga (atao bujur sangkar dilipat menjadi segitiga). Kain tersebut dililitkan di kepala dengan teknik tertentu sehingga berbentuk seperti blangkon. Otomatis kalo dilepas ya jadi kain lembaran lagi. Makanya di ADBM sering ada kata2 spt ini : … ikat kepalanya dikalungkan di leher … Trus kalo kita lihat blangkon yogya atau gambar di ADBM, di ikat kepala bagian belakang ada tonjolan seperti telor (Jawa : mondholan), itu kalo di ikat kepala adalah rambut yang dibungkus dengan ikat kepala tsb (jaman dulu rambur pria juga panjang). Kain ikat kepala juga dibatik dengan pola2 tertentu dan mempunyai nama2 tertentu.

  2. Baju (Jawa : klambi, rasukan)

  Bentuknya seperti baju yogya sekarang (surjan). Lehernya (kerah) seperti kerah baju koko / baju encim tapi lebih tinggi dan memakai kancing (biasanya 3). Kancing baju yang diluar hanya 1 yaitu paling atas, di bawah ada 2 lagi tetapi di dalam letaknya. Ujung bawah depan lancip, namanya “sogok upil”. Bahannya kalo rakyat biasa ya lurik (seperti baju yogya yang ada sekarang) dengan bermacam2 motif, kalo priyayi (bangsawan) ya kain yang bagus bahkan beludru atau sutra.

  3. Kain panjang (Jawa : jarik, jarit)

  Memakainya ada 2 macam :

  a. Keadaan normal.
  Memakainya seperti kita lihat di acara perkawinan jawa, jadi menutupi seluruh kaki sampai mata kaki. Dililitkan hanya satu setengah lilitan dari kanan ke kiri, dari belakang sampai ujungnya jatuh pas di tengah depan (oleh sebab itu meskipun pakai kain panjang, pria tetep bisa meloncat). Ujung kain dilipat selebar 4 jari, disebut “wiron” (wiron ini dibikin sebelum dipakai ya). Kain panjang ini dibatik dengan motif2 tertentu dan pemakaiannya harus memperhatikan motifnya sehinga tidak kebalik (motif2 tertentu sudah ditentukan mana yang atas mana yang bawah, sedang motif2 tertentu lainnya atas dan bawahnya sama saja). Apabila seseorang sudah berpakian seperti ini kemudian dia harus bergerak dengan cepat (misal : berkelahi, lari tergesa2, dll) maka kain panjang ini ujung bawahnya bias ditarik ke atas disangkutkan di keris atau di sabuknya.

  b. Pemakaian untuk prajurit, orang kerja di lapangan (sawah, dll) atao orang yang dari awalnya memerlukan pergerakan yang bebas.
  Memakainya seperti yang kita lihat di gambar2 ADBM, yaitu kain panjang dilipat 2 dalam arah memanjangnya, tidak diwiru (tidak memakai wiron). Sama, dililitkan hanya satu setengah lilitan dari kanan ke kiri, dari belakang berhenti di tengah depan, sisanya dilipat-lipat kebawah (sebagai ganti wiron).

  Bagian-bagian pakaian yang lain :

  4. Celana

  Modelnya seperti celana silat, panjang sampai tengah2 betis (kalo sekarang namanya celana 3/4 ???). Baik memakai kain panjangnya normal (utuh) ataupun dilipat, tetap memakai celana ini (otomatis kalo pakai kain panjangnya utuh, calananya gak keliatan).

  5. Ikat pinggang terdiri dari 2 bagian :

  a. Sabuk (bhs Jawa !!! bukan pengertian sabuk jaman sekarang) atau kamus (atau yang umum dikenal “setagen”, tetapi setagen ini untuk perempuan)
  Terbuat dari kain lebar sekitar 20 cm panjang 4-5m dipakai melilit pinggang dari kanan ke kiri bertumpuk. Fungsinya untuk mengikat kain panjang supaya gak mlorot. Jadi pemakaiannya di luar kain panjang, di dalam baju (dalam cara2 tertentu sabuk bisa sebagian di dalam baju, sebagiannya lagi di luar baju)

  b. Epek & Timang.
  Epek ini bentuknya seperti sabuk jaman sekarang lebar sekitar 5 cm terbuat dari kain tebal atau kulit atau rambut. Timang adalah kepala epek (gesper). Timang terbuat dari logam, kalo orang kaya bias terbuat dari emas dan dipasangi batu permata. Pemakaian epek & timang adalah di luar sabuk (kamus) pas di tengah2nya.

  6. Keris

  Mengenai kerisnya sendiri sudah ada di komentar saya terdahulu. Pemakaiannya di punggung di dalam sabuk (bukan di dalam epek), miring ke kanan.

  Pakaian Wanita

  1. Kain panjang

  Dipakai menutupi seluruh kaki sampai mata kaki dengan beberapa lilitan dari kiri ke kanan, ujungnya pas di tengah depan. Ujungnya diwiru (memakai wiron) selebar 2 jari. Mengenai kainnya sendiri sama dengan pria.

  Kain panjang ini diikat / dikencangkan dengan memakai setagen yang panjangnya 7-9m. Beda antara sabuk (pria) dan setagen (wanita), kalo sabuk semata2 hanya untuk menahan kain panjang supaya gak mlorot, kalo setagen selain untuk menahan kain panjang juga untuk mengencangkan pinggang supaya tetap kecil.

  2. Kemben

  Untuk menutup dada, terbuat dari kain. Memakainya beberapa lilitan, ujungnya pas di tengah depan, bisa habis, bisa juga bersisa yang sisanya dilipat2 ke bawah.

  3. Baju / Kebaya

  Kebaya ini bentuknya seperti yang kita saksikan jaman sekarang (seperti Ibu Kartini). Kebaya ini dipakai bisa tertutup seluruhnya (yang kanan dan yang kiri bertemu di tengah dan dikancingkan, jadi kembennya gak keliatan) atau tidak tertutup penuh (yang kanan dan yang kiri tidak bertemu, jadi kembennya keliatan). Kebaya terbuat dari lurik juga untuk rakyat kebanyakan atau dari kain yang bagus (beludru atau sutra) untuk priyayi.

  Untuk kebaya jaman sekarang, tetap ada yang tertutup penuh maupun tidak tertutup penuh. Yang tertutup penuh seperti kebaya Ibu Kartini. Yang tidak tertutup penuh, karena wanita sekarang gak pakai kemben, maka ada tambahan kain penghubung antara kanan dan kiri, disebut “kuthu baru”.

  Untuk wanita tidak ada penutup kepala, hanya rambutnya digelung (konde).

  nuwun
  ~dk~

 9. Tambahan tentang pakaian pria.

  Cara berpakaian tersebut di atas sebagian besar sesuai dengan cara Yogyakarta karena cara itulah yang dipakai di jaman Mataram. Untuk pemakaian dengan cara Surakarta ada sedikit perbedaan.

  Nuwun

 10. Lho …. setelah huruf O kok terus huruf U?
  Mana huruf-huruf lainnya? (P, R, S, T)

 11. Apakah ini betul?
  agung (ta) api

 12. ki dwijokangko,

  bagaimana dengan gelungan atau sanggul ?
  bisakah diwedhar di sini?.

  nuwun.

  • Ki Sukrasana,

   wadhuh saya gak pernah gelungan je … (just kidding Ki)
   memori saya untuk gelungan kebetulan sedang kosong … tapi saya pernah baca buku yang menjelaskan macem2 gelungan / sanggul … kalo ketemu lagi bukunya, ntar saya wedhar di sini
   eh … ngomong2 ini gelungan yang dipakai wayang atau sanggul perempuan ? masing2 ada macem2nya

   nuwun
   ~dk~

 13. Lho, Sesotya Pita alias Bausastra kok mboten saged dipun akses? Sanjangipun Geocities sampun mboten aktif? Pripun menika? Menapa wonten alamat lintunipun??

 14. Ijin menggunakan daftar kosa kata untuk membuat aplikasi free blackberry, boleh?

 15. kulo nderek sinau nggih mas.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: